Nhân sự nên biết những chiến lược gì?

Hôm trước Nhung có đọc được quyển sách có nói rằng HRD có nhiệm vụ xây dựng chiến lược nhân sự và đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược đó. HRM có nhiệm vụ sẽ giám sát việc thực hiện nghiệp vụ và ...