Trả kết quả đợt tặng quà Nhân sự 4

Sau 3 lần trao quà âm thầm, có vẻ như số lượng người đăng ký cho đợt nhận quà lần này ít hẳn đi. Tuy nhiền điều đó không có nghĩa là những món quà ít ý nghĩa. Lần này để minh bạch hơn, Cường sẽ công ...