Cách xác định thang lương P1 theo 3P

Tôi có một người bạn mới làm trưởng phòng nhân sự. Anh ý được giao nhiệm vụ làm lại thang lương cho tổ chức. Anh hứng khởi lắm và bắt đầu tìm hiểu cách xây dựng thang lương cho dễ hiệu và logic. Nhưn...