Ngạch lương là gì?

Từ ngày có con AI, giờ không tin được bài viết chuyên môn kiểu chung chung nữa.Haizzz. Mặc dù nó đúng nhưng... không tin được. Mình mới đọc được 1 bài về ngạch lương. Nội dung như AI viết : / "NGẠCH ...