Hình ảnh offline với Headhunter team 08/04/2014

Offline with Headhunter team :) Report lại buổi offline Headhunter lần đầu tiên của nhóm ngày hôm qua 8/4/2014 - nghề nhân sự "Đa số mọi người đều muốn Headhunter Group sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm ...