Chức năng của Ban kiểm soát nội bộ

Mồng 4️⃣ Muốn TÁI TẠO TỔ CHỨC thì cần phải KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC. Ai thuộc phòng hoặc Ban kiểm soát Nội bộ nên đọc! Năm nay mua 3 quyển sách n...