Đơn khiếu kiện vi phạm hợp đồng lao động…

Cộng hòa - Xã hội – chủ nghĩa – Việt Nam ĐỘC LẬP – TỰ DO – Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU KIỆN V/v: Vi phạm Hợp đồng Lao động và Thỏa thuận Nội bộ dành cho Nhân sự Chủ chốt NƠI NHẬN: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG...