Đọc vị các chỉ số của toeic ?

Các bạn có bao giờ tự hỏi : các chỉ số toeic phản ánh điều gì? Tôi làm nhân sự lâu rồi, giờ mới biết điều này. Không phải ngẫu nhiên người ta đòi hỏi chỉ số này chỉ số nọ. Nào giờ mời các bạn đọc: Từ...