Tui có một người anh, mở công ty to lắm

Tui có một người anh, mở công ty to lắm. Anh tin vào triết lý: “Con người đi trước, công việc theo sau”, nên tháng 5 năm ngoái, dù dịch có dấu hiệu căng thẳng hơn, anh thà gồng chứ không nỡ bỏ đi nhâ...