Bản án về tranh chấp hợp đồng đào tạo

Học hay nhất là học qua thực tế. Thân mời cả nhà đọc Bản án về tranh chấp hợp đồng đào tạo để cùng chiêm nghiệm. Bản án số: 01/2017/LĐ-ST Ngày 07-9-2017 “V/v Tranh chấp về học nghề”. NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ...