Hệ thống bài thi tuyển dụng

Anh ạ, Nói về tuyển dụng cũng nhiều cái vô cùng lắm. Em gửi anh một số tài liệu. Thường thì phỏng vấn có 2 phần: 1. Phần nhân sự: Đánh giá mức độ phù hợp với công ty, nhóm và sếp - thường đánh giá tí...