Cách xác định thang lương P1 theo 3P

Tôi có một người bạn mới làm trưởng phòng nhân sự. Anh ý được giao nhiệm vụ làm lại thang lương cho tổ chức. Anh hứng khởi lắm và bắt đầu tìm hiểu cách xây dựng thang lương cho dễ hiệu và logic. Nhưn...

Có phải bắt buộc lập thang lương nữa không?

Xu hướng về quản trị tiền lương là phá bỏ khung quy định và để cho thị trường tự quyết định. Nghĩa là mọi thứ về tiền lương sẽ do thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước ta...