Quy trình và các bước khảo sát lương

Đọc đến bài này, bạn đã đi tới bước xác định thang và chính lương theo năng lực P2 trong hành trình xây dựng chính sách lương theo 3P. Trong bước trước (xây dựng thang và chính sách lương theo giá tr...