Lệnh công bố Bộ luật lao động 2012

Hi, ACE vào nhận, và tiếp lệnh của bác Sang nhé. KC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012 LỆNH VỀ VIỆC CÔN...