Chỉ số KPI VẮNG MẶT Bradford Factor là gì?

Thuật ngữ “BRADFORD FACTOR” lần đầu tiên được sử dụng bởi Trường Đại học Quản lý Bradford (The Bradford University School of Management) vào những năm 1980. Trong công tác quản lý nhân sự, để đánh gi...