Cách download video trên nền tảng Edubit của Unica

Đợt này, tôi có phát triển nền tảng đào tạo online thông qua video. Tôi đặt tên nền tảng đó là Phân viện dự thính - Video online thuộc Học viện Nhân sư. Trên phân viện này, tôi để các video quay lại ...