KPI theo năng lực

Hôm trước tôi hỏi AI cách làm KPI thì được 3 phiên bản trả lời. Trong đó có phiên bản nói rất chung chung về việc ra KPI theo năng lực. (Vui lòng xem tại bài: "So sánh cách làm KPI do AI của Google l...