Bản lĩnh của thằng đàn ông là gì?

Đợt này, dịch bệnh cả nước làm mình sầu. Đã sầu mà lại lắm người thích hơn người, đưa ra những hành động và ý kiến làm dịch bệnh càng lan nhanh, nên sầu càng sầu hơn. Sa...