8 cách chế biến lương 2018 để đóng BHXH tối ưu

Bài viết này là bài bổ sung cho: Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu ( http://blognhansu.net.vn/?p=19756 ).

Ngày 3/3/2018, tôi có viết bài đưa ra 4 phương án để "lách" giúp doanh nghiệp đóng BHXH một cách tối ưu (hạn chế thấp nhất chi phí). Đó là:
Phương án 1: "cho 1 tháng đi làm 5 ngày thôi ".
Phương án 2: làm việc nhỏ hơn 1 tháng (kí hợp đồng lao động nhỏ hơn 1 tháng).
Phương án 3: ký hợp đồng dịch vụ hoặc khoán công việc.
Phương án 4: Phân bổ vào các khoản phụ cấp và thưởng không phải đóng BHXH

Giờ là 23/10/2018, xin được gửi cả nhà 8 cách chế biến:
1. Ký hợp đồng học việc x tháng học việc để không phải đóng bảo hiểm;
2. Ký hợp đồng khoán với 1 ông quản lý, hoặc ký hợp đồng giao khoán với nhiều nhân viên, để san sẻ thu nhập, để không phải đóng bảo hiểm;
3. Ký hợp đồng với những nhân viên đã tham gia bảo hiểm ở công ty khác, để không tham gia bảo hiểm;
4. Những nhân viên không làm việc đủ 14 ngày trong vòng 01 tháng để không đóng BHXH;
5. Ký hợp đồng với những người đã nghỉ hưu, để không phải tham gia bảo hiểm;
6. Ký hợp đồng dịch vụ với một số cá nhân để không tham gia bảo hiểm;
7. Ký hợp đồng thuê lại lao động (Hợp đồng thuê nhân công) để lấy hóa đơn thuê nhân công;
8. Ký hợp đồng thử việc, hết thử việc cho nghỉ, rồi lại ký tiếp hợp đồng thử việc với nhóm người khác.
Nguồn: fanpage HR'stool (đơn vị đào tạo C&B)

Gửi cả nhà bức ảnh demo thang lương tôi xây được tối ưu chi phí đóng BHXH:

Chúc mọi người xây dựng thành công.

Bảo hiểm XH, Y tế, Thất nghiệp phải nộp cho năm 2018 theo tỷ lệ mới nhất là bao nhiêu?

Hôm nay có anh chị hỏi và cũng tiện đang làm ngân sách toàn công ty nên đưa lên blog cho bản thân khỏi quên và cộng đồng cùng biết: Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2018 không có sự thay đổi thay đổi so với năm 2017. Cụ thể từ 1/6/2017, chúng ta có tỷ lệ sau:

Loại Bảo Hiểm tham gia (34,0%) = Doanh nghiệp (23,5%) + Người lao động (10,5%)
- Bảo Hiểm Xã Hội (25,5) = 17,5 + 8
- Bảo Hiểm Y Tế (4,5) = 3 + 1,5
- Bảo Hiểm Thất Nghiệp (2) = 1 + 1
- Kinh Phí Công Đoàn (2) = 2 + 0

Chúng ta nhìn vào hình để rõ hơn:

Có ai đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Trước đây tỷ lệ đóng BHXH là 18%, giờ xuống 17,5% thì theo quy định nào? Nếu có, thì giống tôi. Dưới đây là câu trả lời:

Trước kia, tức là trước 1/6/2017, chúng ta có các tỷ lệ đóng BHXH như sau:

Hình trên được đăng trong bài: Mối quan hệ giữa tiền lương – bhxh – thuế tncn & Thu nhập doanh nghiệp ( https://goo.gl/kWfm2N )

Hình 2 được đăng trong bài: Mức tối đa được đóng BHXH và BHTN tối đa là bao nhiêu ? ( https://goo.gl/x2fs8Q )

Hình 3 được đăng trong bài: Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua các năm là bao nhiêu ? ( https://goo.gl/8LJbSo )

Hình 4 từ bài: Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2015 đối với lao động, doanh nghiệp ( https://goo.gl/awgHqF )

Trong 18% đóng BHXH là có 1% đóng BH Tai nạn lao động. Đây là căn cứ theo Nghị định Số: 37/2016/NĐ-CP (NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC) ngày 15 tháng 5 năm 2016. Nghị định có Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng như sau:
a) Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các Điểm a, b, d, đ và e Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

b) Mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn mức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Sau đó, Nghị định Số: 44/2017/NĐ-CP ( QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP ) ra đời ngày 14 tháng 04 năm 2017 đã điều chỉnh:

Điều 3. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.
b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại khoản 1 Điều này từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Như vậy tức là chúng ta có 1% BH Tai nạn lao động giảm xuống còn 0,5%. Từ đó 18% đóng BHXH xuống còn 17,5%. Do đó chúng ta sẽ thấy có nơi nói BHXH phải đóng 17% có nơi nói BHXH đóng 17,5% như hình:

Đến ngày ngày 22 tháng 05 năm 2017, BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH có công văn giải thích rõ ràng như hình ở đầu bài:

Công văn Số: 1012/BHXH-QLT
V/v mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, an toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/06/2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vậy là chúng ta đã rõ tại sao lại còn 17,5% rồi! Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ!

Bonnus thêm cho ai kiên nhẫn đọc đến đây: Mức xử phạt vi phạm quy định đóng BHXH, BHYT, BHTN

Các trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:
3.1. BHXH, BHTN:
Theo NĐ 95/2013/NĐ - CP ban hành ngày 22/08/2013 và chính thức có hiệu lực ngày 10/10/2013 quy định rõ mức xử phạt vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN:
- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
- Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
- Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3.2. BHYT: Mức xử phạt bằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ( hiện tại lãi suất cơ bản vẫn đang áp dụng ở mức 9%/năm).

Nguyễn Hùng Cường | Kinhcan24
HRM Blogger / HRM Consultant at Blognhansu.net.vn

Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu

Sáng nay, tôi thấy có bức ảnh hay hay về Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu. Thế là up lên phây cho mọi người cùng xem, trao đổi.

Mọi người trao đổi rất sôi nổi. Tôi đã lọc được khá nhiều ý và thông tin hữu ích nên up lên blog cho mọi người cùng đọc:

Phương án 1: "cho 1 tháng đi làm 5 ngày thôi ". Nguyên nhân: theo luật thì nghỉ không lương 14 ngày trở lên thì không tham gia bhxh, như vậy trong bảng chấm công đi làm 5 ngày còn những ngày còn lại nghỉ không lương là cũng sẽ đủ căn cứ không tham gia bhxh (không khuyến khích). Lời bình: "Em nghi cai nay cung co the ap dung nhung chi 1 vai truong hop chu ko the ca Cong ty neu nhu co thanh tra ho se vat veo rat nhieu"

Phương án 2: làm việc nhỏ hơn 1 tháng (kí hợp đồng lao động nhỏ hơn 1 tháng). Bình luận: "phương án sử dụng HĐLĐ dưới 1 tháng liên tục có mức độ rủi ro pháp lý rất cao. Chưa kể công tác hành chính liên quan tới thanh lý và tái ký khá lằng nhằng nên hạn chế dùng phương án này. Nếu dùng thì nên sử dụng HĐ khoán công việc sẽ hay hơn".

Phương án 3: ký hợp đồng dịch vụ hoặc khoán công việc. "HĐ khoán việc không giới hạn thời gian mà quy định theo khối lượng CV", "đồng khoán việc khác hợp đồng mùa vụ và k giới hạn thời gian ký"

Phương án 4: Phân bổ vào các khoản phụ cấp và thưởng như trong ảnh. Lưu ý: "xây hẳn quy chế đãi ngộ có đối tượng điều kiện hưởng cách tính hưởng", "Xây cụ thể trong quy chế lương thưởng chế độ của cty để làm căn cứ", "Tách ra quy chế đãi ngộ gia tăng/bổ sung... khác (ngoài quy chế lương thưởng cụ ạ)", "quy định luật là HĐLĐ từ 1 tháng trở lên là bắt buộc phải tham gia BHXH. Mà đã đóng BHXH thì phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nc 3980000", "Các bạn xây dựng quy chế đãi ngộ phân bổ vào nhóm phụ cấp ko ổn định và bổ sung ko ổn định (có đánh giá...theo từng tháng) nguyên tắc kỳ chi trả ko cố định, có thể tạm ứng (thừa trả, thiếu bù) .."

Văn bản trả lời đóng bảo hiểm:

Khoản hỗ trợ điện thoại: "Trong quy chế, Qd ghi bn thì đc miễn bấy nhiêu (áp dụng đúng đối tượng và hạn mức). Luật k quy định hạn mức", "hạn mức theo quy định của cty. Vượt hạn mức thì mới tính thuế. Thêm nữa là k cần hoá đơn. Vì đây coi như là phần chế độ của nld",

Không biết anh chị và các bạn có lưu ý hay trao đổi gì về chủ đề này không? Vui lòng cùng chia sẻ nhé!

Câu hỏi đạt ra là: Hạn mức tối đa của các loại phụ cấp là như thế nào?

Click vào xem ảnh gốc: Ảnh gốc 1 - click

Click vào xem ảnh gốc: Ảnh gốc 2 - click

Nguồn ảnh: baotrimaytinh247

Mức tối đa được đóng BHXH và BHTN tối đa là bao nhiêu ?

He he! Vụ này có chị bạn hỏi. Câu hỏi lại ngược với câu hỏi mọi người hay trao đổi nên tôi up lên đây. Trước khi nêu câu hỏi của mọi người, chúng ta bàn 1 chút về vụ BHXH sẽ phải đóng dựa trên tổng thu nhập. Điều này ai cũng biết.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Ai cũng thấy lo lắng về điều này. Tuy nhiên không phải cứ có lương nhiều là được đóng hết. Trong điều 89 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 có ghi:

Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở dùng để áp dụng cho khối nhà nước và nhân với hệ số. Hình như Mức lương cơ sở giờ là 1 triệu 1. Khoảng đấy. Như vậy dù bạn có tổng thu nhập cao đến đâu thì mức tối đa đóng BHXH chỉ là khoảng 20 triệu mà thôi. Mọi người đừng mong được đóng hơn. Dưới đây cụ thể là điều 89:

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.
2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Đấy là BHXH và BHYT, thế còn BHTN thì sa? Mời cả nhà đọc điều 58 luật việc làm:

Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mọi người thấy chưa ? Mưc đóng cao nhất là:
- Người nhà nước: 20 x tháng lương cơ sở
- Người lao động không phải nhà nước: 20 x tháng lương tối thiểu vùng

Viết đến đây tôi lại phải update 2 bài viết:
- Bài: Nếu được trợ cấp thất nghiệp, tối đa người thất nghiệp được hưởng bao nhiêu ? (mới nhất 2015) - https://goo.gl/nF1cMV - có đoạn viết:

Nếu như theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì tối đa, người thất nghiệp sẽ được: 5x3,1 = 15,5 triệu/tháng

À, tiện thể tôi cũng tính luôn, mức lương cần đóng để hưởng được trợ cấp kịch trần: 25,8 triệu 33333 (khoảng 26 triệu )

Con số 25,8 triệu 3333 kia là tôi tính từ công thức: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.

Tức là ta có công thức: x*0,6 = 15,5 -> x = 15,5 / 0,6 = 25,8333

Giả sử mức lương tối thiểu vùng là 3,1 thì nếu đóng kịch trần là 3,1 x 20 = 60,2 triệu / tháng. Tuy nhiên đóng mức này thì chỉ được 5x 3,1 = 15,5 triệu/ tháng thôi chứ không phải là : 60,2 * 0,6 = 36,12 triêu / tháng.

- Bài: Mức trả bảo hiểm thất nghiệp cao nhất là bao nhiêu một tháng ? - https://goo.gl/LcGBZ7 . Bài này đã hết đúng. Tức là giờ nội dung bài viết đã sai do luật thay đổi như ở trên. Nhưng trong bài có 2 điểm lưu ý vẫn còn giá trị:

1. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp kịch trần hàng tháng dừng lại ở 20 lần mức lương (tối thiểu hoặc cơ sở). >> Nếu như công ty trích tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp > mức trên tức là HR không biết luật hoặc AE đang bị ăn chặn.
2. Trợ cấp thất nghiệp với mức kịch trần 5 lần mức lương tối thiểu >> Các HR cần tư vấn cho AE biết trước đỡ phải thắc mắc mất công.

Nguồn ảnh: Tôi lấy từ Kế toán thiên ưng. Đây là mức lương tối đa đóng BHXH, BHTN năm 2017

Tái bút 11/03/2018: Tỷ lệ này đã được cập nhật tại đây https://goo.gl/GYceEU

Rồi! Mọi người đã nắm được thông tin dẫn nhập. Giờ chị bạn tôi hỏi: "Bhxh, Bhyt: mức trần tối đa là 20 tháng lương cơ sở. Bhtn: mức trần tối đa là 20 tháng lương tối thiểu vùng. Y hiện tại đang áp dụng mức chung cho cả 03 loại là 20 tháng lương cơ sở. Liệu có cách nào xin để cơ quan bảo hiểm phê duyệt cho việc này (áp dụng mức chung cho 3 loại là 20 tháng lương cơ sở) không nhỉ ?"

Tôi thấy câu hỏi hơi lạ: Mức max đóng BHTN là khoảng 60 triệu, mức max đóng BHXH BHYT là khoảng 20 triệu. Suy ra có thể dùng mức 20 triệu cho cả 3 loại được. Cần gì phải xin cơ quan bảo hiểm phê duyệt ? Phải chăng chị bạn tôi muốn hỏi: Làm thế nào để xin cơ quan bảo hiểm phê duyệt cho đóng cả 3 loại ở mức max của BHTN là khoảng 60 triệu ? Nếu là câu hỏi này thì tôi cũng chưa biết. Cộng đồng mình có cao kiến gì không? Rất mong cả nhà cùng vào trao đổi.

À tái bút: Nếu có ai hỏi thế nên đóng theo mức lương nào? Để tối ưu nên đóng ở mức khoảng 26 triệu. Công thức tính như ở trên. Mức này vừa tối ưu BHXH, BHYT và BHTN.

Bonus thêm mấy cái hình cho mọi người cùng ôn lại bài:

Tự chốt sổ ở công ty cũ, công ty nợ BHXH có được không ?

Bài viết này được lấy cảm hứng từ đoạn chat trên facebook khi tôi đăng tải stt về bài viết: 3 bài báo 1 vấn đề: DN không đóng BHXH thì bị gì ? - https://goo.gl/vB4OsR .

Stt của tôi về bài như sau:

Lời bình tiếp: Ở bài 1 tình huống nói rằng công ty nợ lương nhiều người. Chứng tỏ công ty cũng sẽ nợ BHXH. Công ty trả sổ BHXH cho người LĐ xin nghỉ và bảo tự đi chốt.

Đầu tiên phải khẳng định là cá nhân không thể tự chốt sổ BHXH được. Cả nhà tham khảo ở: Công ty nợ tiền BHXH, nhân viên có chốt được sổ không ? - https://goo.gl/KDwKjW . Tuy nhiên cá nhân vẫn có thể nếu:
- Công ty phá sản hoặc giải thể. Tôi chưa tìm được công văn hướng dẫn nên chúng ta cứ tạm chấp nhận thế. Nhà mình có ai có công văn hướng dẫn về việc chốt sổ BHXH cho công ty phá sản, giải thể thì vui lòng cho tôi xem với nhé.
- Hoặc công ty cam kết đóng hết bảo hiểm xã hội. (xem ở link trên)

Tiếp theo, tôi lại nhớ đến tình huống của công ty Lingo trong 3 bài viết:
- Giết một công ty bằng cách lật úp bàn tay… truyện nhân sự Lingo ( http://goo.gl/w3McdW )
- Người lao động nên làm gì khi công ty giải thể như trường hợp Lingo ( http://goo.gl/xlwDoq )
- Công ty Lingo nợ tiền BHXH – tin xấu cho 256 anh em ( https://goo.gl/6WA9I0 )
người lao động của công ty nên liên kết lại trước khi tình huống xấu xảy ra. Sau khi tập hợp được 1 số người, chúng ta sẽ làm các bước như trong bài: Quy trình khởi kiện công ty ra tòa đòi quyền lợi cho nhân viên - https://goo.gl/2lehdb

Chúng ta sẽ gặp phòng HR trước. Sau đó tất cả sẽ gặp chủ tịch công đoàn để nói chuyện. Yêu cầu CĐ đứng lên yêu cầu công ty hoàn tất nghĩa vụ. Việc này khó vì Chủ tịch công đoàn cũng ăn lương công ty nên tiếng nói sẽ rất yếu. Yêu cầu trả lương và đóng BHXH không được thì yêu cầu CT công đoàn khởi kiện. Nhưng chắc sẽ không được như trong bài 2 ở trên. Chúng ta nên tiếp tục tự vận động: lên nói chuyện với Sở Lao động. Ngoài sở ra, chúng ta phải cầm đơn lên UBND Quận, các báo như NLD, LD, LDTD... Và sau đó, chúng ta sẽ kiện ra tòa.

Xem ra lắm thủ tục nhưng đành phải thế.

Và trên facebook tôi đã thu được thông tin thú vị. Thân mời cả nhà cùng đọc:

Lần theo manh mối mọi người cung cấp tôi thấy khá thú vị rằng 1 số báo và cả công ty luật tư vấn sai. : )) Mọi người đều lấy cái Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 để làm căn cứ. Nhưng thực tế thì: Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

Dưới đây là 1 số bài viết có chỗ sai:

1. Bài : Chốt sổ khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội ngày 02/11/2016 trên baodongnai.com.vn
2. Bài : Tư vấn về việc người lao động tự chốt sổ bảo hiểm khi thôi việc ngày 12/08/2015 của công ty Luật Minh Gia
3. Bài: Người lao động có thể tự mình chốt sổ bảo hiểm xã hội không? ngày viết : không biết của công ty Luật Dương Gia
4. Bài: Người lao động có tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không? ngày 11/07/2015 của công ty Luật Minh Gia

đều sai khi dẫn: "Ngoài ra, người lao động vẫn có quyền tự mình hoàn thành thủ tục chốt sổ BHXH như Điều 19, Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định: người lao động ngừng việc, chuyển công tác… có thể tự mình thực hiện việc xác nhận sổ BHXH tại cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp đó tham gia BHXH."

Haizz. Công ty luật và báo dẫn thế này thì chết. Mà các bài viết này đều top đầu tìm kiếm trên google với các từ khóa như: thủ tục tự chốt sổ bảo hiểm, tự chốt sổ bảo hiểm xã hội . Tuy nhiên đoạn tư vấn xui dại thì đúng phần nào về việc người lao động có thể tự chốt sổ được:

TH1: Doanh nghiệp nơi người lao động làm việc đang trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật mà còn nợ tiền BHXH, BHYT mà người lao động chuyển nơi làm việc

Chúng ta làm việc với công đoàn để họ làm việc với cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH. Từ cơ sở này, người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới. Sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp cũ, cơ quan chức năng sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động để thanh toán chế độ cho người lao động.

TH2: Doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, đang phải nợ BHXH, BHYT

Người lao động có thể yêu cầu giám đốc doanh nghiệp gửi văn bản về cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và đóng trước một khoản BHXH, BHYT để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH cho người lao động. Khi nhận được văn bản kiến nghị của doanh nghiệp, giám đốc BHXH tỉnh sẽ xem xét, phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động này khi phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Ý đoạn này là đàm phán với chủ Doanh nghiệp nói rằng tôi tự bỏ tiền BHXH, ông chỉ cần làm cái cam kết thôi.

TH3: Doanh nghiệp không đồng ý làm công văn báo cáo tình trạng hoạt động khó khăn cho BHXH

Người lao động có thể tự mình đi chốt sổ BHXH.

Trường hợp 3 mới là tình huống mới. Tôi liền trao đổi với chị Vicky Le qua mail :

và được trả lời như sau:

Như vậy chúng ta tạm thời chưa đủ chắc chắn rằng tự chốt sổ BHXH là được. Nhưng dựa vào trao đổi của chị Vicky Le thì chúng ta có thể làm. Anh chị em cứ thử xem sao nhé. Thủ tục chị Vicky hướng dẫn như sau:

1. Điền thông tin vào:
+ phiếu giao nhận 301 ( trong đây trang 2 TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI )
+ đơn
lý do : chốt vì cty ko chịu chốt cho tôi, và giờ tôi đã chuyển công ty khác,

2. Chuẩn bị:
+ sổ bảo hiểm
+ phiếu giao nhận 301
+ đơn

3. Đem lên bhxh quận nộp, thiếu thông tin gì họ sẽ yêu cầu bổ sung.

Đây là mẫu đơn:

trang 2 TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI:

Chúc mọi người thành công. Dưới đây là 2 file đính kèm:
File 1: Mau D01b TS VB giai trinh.doc
File 2: Phieu giao nhan 301.doc

Bài viết này coi như là bổ sung cho bài: Công ty nợ tiền BHXH, nhân viên có chốt được sổ không ? - https://goo.gl/GKTIWF . Mọi người đã đọc đến dòng cuối này thì nên đọc cả bài vừa rồi. Sẽ không thừa nếu chúng ta biết thêm.

3 bài báo 1 vấn đề: DN không đóng BHXH thì bị gì ?

Chiều nay tôi đọc được 3 bài báo nhưng cùng chung 1 vấn đề: DN không đóng BHXH thì bị gì ? nên update chung vào 1 bài luôn cho mọi người cùng theo dõi:

Bài 1: Không chốt sổ BHXH cho NLĐ có vi phạm? Ngày 25/11/2016 trên Báo Lao Động Thủ Đô
Bài 2: Doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên: Sẽ thanh tra đột xuất Ngày 15/12/2016 trên Báo Lao Động Thủ Đô
Bài 3: Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm Ngày 19/12/2016 Trên VTV

Bài 1 nói về việc Công ty nợ BHXH nên khi người lao động nghỉ việc thì không chốt được sổ BHXH. Thế là họ trả sổ BHXH cho người LĐ rồi bảo tự đi chốt. Việc công ty không chốt sổ BHXH cho người LĐ sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động. Tuy nhiên bài 1 không khuyên người lao động nên làm gì. Tôi sẽ bình cụ thể hơn trong bài.

Bài 2 đại ý nói rằng để giảm số tiền nợ đọng BHXH, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các địa phương phối hợp với các cơ quan quản lý thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT đối với những DN đóng không đủ cho số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài từ 3 tháng trở lên; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ; chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành để thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên. Dự kiến hết năm 2016, mỗi tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính khoảng 15 doanh nghiệp trở lên.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương sẽ cung cấp hồ sơ, phối hợp với LĐLĐ tỉnh, thành phố khởi kiện những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ra tòa theo quy định. Dự kiến, đến 31/12, mỗi tỉnh, thành phố khởi kiện ít nhất 10- 50 doanh nghiệp có thời gian nợ trên 6 tháng; đồng thời, phối hợp các ngân hàng thực hiện thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các doanh nghiệp...

Bài 3 thì theo Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay trên cả nước đã nộp hồ sơ khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ bảo hiểm tại 4 tỉnh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Bởi vẫn chưa có quy định cụ thể là Liên đoàn Lao động sẽ khởi kiện theo trình tự thủ tục nào, tranh chấp lao động hay tố tụng lao động.

Gần 1 năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa nhận được bất cứ bộ hồ sơ khởi kiện tập thể nào của Công đoàn cơ sở gửi lên.

Tôi sẽ bình tiếp ở phần cuối bài, thân mời mọi người đọc 3 bài trên:

Không chốt sổ BHXH cho NLĐ có vi phạm? 25/11/2016

Hỏi: Công ty tôi đang làm việc, mỗi tháng đều trừ 10.5% tiền bảo hiểm nhưng vẫn còn nợ chưa đóng cho cơ quan BHXH. Hiện, công ty nợ lương nhiều lao động nên nhiều người muốn nghỉ trước 30 ngày theo quy định hợp đồng. Công ty đã trả lại sổ BHXH cho một số lao động và bảo khi nào cần thì NLĐ tự đi chốt sổ. Xin luật sư cho biết, nếu NLĐ tự chốt sổ thì có ảnh hưởng gì đến phần tiền bảo hiểm đã đóng không? Công ty đó làm như vậy có đúng quy định pháp luật không?

Nguyễn Song Toàn (Láng Hạ, Đống Đa)

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động".

Theo đó, khi chấm dứt HĐLĐ thì trong khoảng thời gian từ 7 tới 30 ngày công ty có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng và chốt sổ BHXH, trả cho NLĐ. Nếu hết thời hạn này, mà công ty chưa làm thủ tục chốt sổ và trả sổ cho NLĐ là vi phạm pháp luật lao động. Việc chốt sổ khi chấm dứt HĐLĐ là trách nhiệm của công ty đó, NLĐ chỉ được tự đi chốt trong trường hợp công ty phá sản hoặc giải thể. Do đó, nếu công ty đó hoạt động bình thường thì NLĐ không thể tự động đi chốt sổ BHXH được.

Hành vi không xác nhận thời gian đóng và trả sổ BHXH cho NLĐ sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 8 Nghị định 88/ 2015/ NĐ- CP quy định vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động.

1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: ...; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Ls Trịnh Nam Ninh
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

****

Doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên: Sẽ thanh tra đột xuất 15/12/2016

Tại Hội nghị Thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 12/2016 diễn ra ngày 13/12, ông Nguyễn Trí Đại - Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam cho biết: Đến hết tháng 11/2016, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 75.358.567 người (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 100,6% kế hoạch được giao; tỉ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt 81,3% dân số (75.160.331 người).

Đáng chú ý, dù tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã giảm 0,2% so với tháng 10/2016, nhưng vẫn còn chiếm 5,6% kế hoạch thu (13.135 tỉ đồng), trong đó số nợ BHXH, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp.

Ông Đại cho biết, để giảm số tiền nợ đọng BHXH, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các địa phương phối hợp với các cơ quan quản lý thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT đối với những DN đóng không đủ cho số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài từ 3 tháng trở lên; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ; chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành để thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên. Dự kiến hết năm 2016, mỗi tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính khoảng 15 doanh nghiệp trở lên.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương sẽ cung cấp hồ sơ, phối hợp với LĐLĐ tỉnh, thành phố khởi kiện những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ra tòa theo quy định. Dự kiến, đến 31/12, mỗi tỉnh, thành phố khởi kiện ít nhất 10- 50 doanh nghiệp có thời gian nợ trên 6 tháng; đồng thời, phối hợp các ngân hàng thực hiện thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các doanh nghiệp...

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu: Để giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, cơ quan BHXH đã xây dựng quy trình, từ đôn đốc thu, thanh kiểm tra cho đến phối hợp thanh tra chuyên ngành… Khởi kiện là một trong những biện pháp cuối cùng nhằm giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Với trách nhiệm của mình, cơ quan BHXH sẽ chuyển hết hồ sơ các đơn vị nợ cho CĐ khởi kiện, còn việc thụ lý các vụ kiện thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân các cấp. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11/2016, BHXH các tỉnh, thành phố đã lập hồ sơ trên 200 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 6 tháng trở lên gửi sang tổ chức CĐ các cấp để tiến hành khởi kiện.

L.N

****

Liên đoàn Lao động lúng túng khi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm ngày 19/12/2016

Tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, bảng thống kê doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm ngày một tăng. Tính đến hết tháng 11 năm nay, đã có 1.100 doanh nghiệp nợ bảo hiểm với số tiền 180 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, gần 1 năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa nhận được bất cứ bộ hồ sơ khởi kiện tập thể nào của Công đoàn cơ sở gửi lên.

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hầu hết Chủ tịch Công đoàn cơ sở đang hoạt động kiêm nhiệm, là người làm thuê cho người sử dụng lao động, do người sử dụng lao động trả lương, cho nên việc đứng ra khởi kiện ông chủ của mình chắc sẽ khó".

Trước tình trạng trên, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phải đứng ra đại diện cho Công đoàn cơ sở để khởi kiện doanh nghiệp. Theo Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay trên cả nước đã nộp hồ sơ khởi kiện 12 doanh nghiệp nợ bảo hiểm tại 4 tỉnh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Bởi vẫn chưa có quy định cụ thể là Liên đoàn Lao động sẽ khởi kiện theo trình tự thủ tục nào, tranh chấp lao động hay tố tụng lao động.

Tiến sỹ Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Ban quan hệ lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay: "Tình hình thụ lý của tòa án đến bây giờ là vẫn chưa có câu trả lời về việc sẽ đưa các vụ khởi kiện do công đoàn thực hiện sẽ theo trình tự thủ tục nào. Đây là một trong vấn đề bất cập hiện nay, xuất phát từ chính các quy định pháp luật hiện hành".

Trong lúc chờ hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao thì con số nợ bảo hiểm xã hội hiện nay đã lên tới 14.700 tỷ đồng.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tỉnh, thành phố là hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,6% so với kế hoạch thu. Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, từ đầu năm nay, Luật BHXH mới đã quy định: Quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm được giao cho tổ chức công đoàn cơ sở. Quyền thì đã có, tuy nhiên việc liên đoàn lao động khởi kiện đang gặp không ít khó khăn.

VTV

Lời bình tiếp: Ở bài 1 tình huống nói rằng công ty nợ lương nhiều người. Chứng tỏ công ty cũng sẽ nợ BHXH. Công ty trả sổ BHXH cho người LĐ xin nghỉ và bảo tự đi chốt.

Đầu tiên phải khẳng định là cá nhân không thể tự chốt sổ BHXH được. Cả nhà tham khảo ở: Công ty nợ tiền BHXH, nhân viên có chốt được sổ không ? - https://goo.gl/KDwKjW . Tuy nhiên cá nhân vẫn có thể nếu:
- Công ty phá sản hoặc giải thể. Tôi chưa tìm được công văn hướng dẫn nên chúng ta cứ tạm chấp nhận thế. Nhà mình có ai có công văn hướng dẫn về việc chốt sổ BHXH cho công ty phá sản, giải thể thì vui lòng cho tôi xem với nhé.
- Hoặc công ty cam kết đóng hết bảo hiểm xã hội. (xem ở link trên)

Tiếp theo, tôi lại nhớ đến tình huống của công ty Lingo trong 3 bài viết:
- Giết một công ty bằng cách lật úp bàn tay… truyện nhân sự Lingo ( http://goo.gl/w3McdW )
- Người lao động nên làm gì khi công ty giải thể như trường hợp Lingo ( http://goo.gl/xlwDoq )
- Công ty Lingo nợ tiền BHXH – tin xấu cho 256 anh em ( https://goo.gl/6WA9I0 )
người lao động của công ty nên liên kết lại trước khi tình huống xấu xảy ra. Sau khi tập hợp được 1 số người, chúng ta sẽ làm các bước như trong bài: Quy trình khởi kiện công ty ra tòa đòi quyền lợi cho nhân viên - https://goo.gl/2lehdb

Chúng ta sẽ gặp phòng HR trước. Sau đó tất cả sẽ gặp chủ tịch công đoàn để nói chuyện. Yêu cầu CĐ đứng lên yêu cầu công ty hoàn tất nghĩa vụ. Việc này khó vì Chủ tịch công đoàn cũng ăn lương công ty nên tiếng nói sẽ rất yếu. Yêu cầu trả lương và đóng BHXH không được thì yêu cầu CT công đoàn khởi kiện. Nhưng chắc sẽ không được như trong bài 2 ở trên. Chúng ta nên tiếp tục tự vận động: lên nói chuyện với Sở Lao động. Ngoài sở ra, chúng ta phải cầm đơn lên UBND Quận, các báo như NLD, LD, LDTD... Và sau đó, chúng ta sẽ kiện ra tòa.

Xem ra lắm thủ tục nhưng đành phải thế.

Đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm lĩnh lương hưu từ BHXH thì làm thế nào ?

Câu hỏi: Cả nhà cho mình hỏi thăm với ạ: NV đủ tuổi nghỉ hưu ngày 1/9/2016, HĐ ko xác định time. Nếu Cty chưa thỏa thuận xong việc giữ lại hay ko thì quá 30 ngày chưa ký lại HĐ mới có sao ko ạ? Nếu đơn phương CDHD co đúng luật ko ạ?

tuoi nghi huu

Trường hợp 1: Nhân viên đến tuổi hưu và đóng đủ thời gian BH thì có thể chấm dứt hợp đồng đúng luật và ký lại hợp đồng lao động có thời hạn. Và công ty không phải trả trợ cấp mất việc, BH không phải trả BH thất nghiệp.

Trường hợp 2: Đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm lĩnh lương hưu từ BHXH đang ký HĐLĐ không xác định thời hạn ? Trường hợp này giống hệt tình huống:

Câu hỏi: Cơ quan của ông Nguyễn Sĩ Việt (Hà Nội) có nhân viên nam ký hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, đóng BHXH từ tháng 10/2009. Ngày 15/2/2016, lao động này đủ 60 tuổi,. Do nhu cầu công việc, cơ quan ký hợp đồng mới với lao động này, thời hạn 12 tháng và tiếp tục đóng BHXH.

Ông Việt hỏi, cơ quan của ông có được giao kết hợp đồng lao động mới như nêu trên không? Cơ quan có bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động và làm thủ tục BHXH tại thời điểm người lao động đủ 60 tuổi không hay lao động này tiếp tục được đóng BHXH?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3; Khoản 1, Điều 167; Khoản 1, Điều 186 Bộ luật Lao động; Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH; Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Điều 43 Luật Việc làm và Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, trường hợp cơ quan ông Việt có lao động nam trên 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

... Bài viết còn tiếp vì nó thiếu dẫn chứng luật cụ thể. Tôi giờ chạy ra xử lý việc 1 tí. Ai có cái công văn số 60 thì cho tôi xin nhé! Thanks! Tiện thể copy luôn 1 bài để trả lời câu hỏi: Đủ tuổi hưu, chưa đủ năm lĩnh lương BHXH, vào công ty thì ký hợp đồng gì và có phải đóng BHXH không ?

Câu hỏi: Ông Nguyễn Ngọc Vỹ (tỉnh Quảng Trị) hỏi: Trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã đã trên 60 tuổi có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?

BHXH Việt Nam trả lời ông Nguyễn Ngọc Vỹ như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động thì đối với người lao động khi đủ 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

Như vậy, trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã đã trên 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà vẫn tiếp tục công tác thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Chinhphu.vn

Doanh nghiệp, công ty dưới 10 người có phải đóng BHXH không ?

"Em có một câu hỏi muốn hỏi anh ạ:

Công ty em là doanh nghiệp mới thành lập, số lượng nhân sự <10 người. Liệu công ty có phải đóng BHXH cho nhân viên không ?.

Có cách nào để vẫn ký HĐLĐ được với NLĐ mà không cần đóng BHXH không anh?"

Trả lời:

Hi em,

1. Em xem QĐ 1111 tại đây nhé: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/Index.aspx?u=doc&su=d&cid=423&id=4743 hoặc xem link quyết định: http://goo.gl/oixw2d

DN cứ ký hợp đồng > 3 tháng là phải đóng BHXH. DN < 10 thì không phải đóng BHTN thôi em. MỤC 1. BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Điều 4. Đối tượng tham gia 1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: 1.2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động, xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 2. Đơn vị tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động bao gồm: 2.3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) và Luật Đầu tư. 2.5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. 2.6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 2.7. Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. MỤC 3. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Điều 11. Đối tượng tham gia 2. Đơn vị tham gia BHTN Đơn vị tham gia BHTN là những đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 4 có sử dụng từ 10 lao động trở lên, cụ thể: 2.1. Số lao động đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên bao gồm: lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Đối với cơ quan quản lý nhà nước thì số lao động được đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan. Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những người lao động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động. 2. Có cách nào để vẫn ký HĐLĐ được với NLĐ mà không cần đóng BHXH không anh?. Không có cách nào em ạ. Trừ khi em khoán. Mà như thế thì không ký hợp đồng lao động nữa mà là ký hợp đồng dịch vụ rồi. Em tham khảo thêm 1 số bài viết sau: - Cách lách luật để công ty không phải ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT – http://goo.gl/5zpuZb
- Cách lách luật để công ty giảm tối đa chi phí nộp cho nhà nước khi thuê lao động làm việc: http://goo.gl/U7urZK

Hi vọng mấy nội dung anh cung cấp giúp được em.
Anh,

Tái bút 20/4/2016: Sau khi chia sẻ với mọi người thì tôi đã lòi cái đuôi dốt. Tìm hiểu không đến nới đến chốn. Mọi người đọc comment dưới đây để biết thêm cái đuôi dốt của tôi: " Không phải hiện tại đã có quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế cho quyết định 111/QĐ-BHXH rồi, nên doanh nghiệp dù có dưới 10 lao động nhưng thuộc hợp đồng lao động xác định thời hạn, KXĐTH, hđlđ mùa vụ từ 3 đến dưới 12 tháng đều phải đóng BHTN hả anh?"

Đây là comment của chị Nguyễn Hằng Thu · Làm việc tại Cong ty tnhh lac ty. Ngoài ra còn nhiều anh chị nữa cũng vào chỉ cho tôi thấy cái dốt. Mọi người đọc comment và cập nhật lại nhé.

Xin cám ơn chị Hằng, anh Trình, chị Thương, chị Phượng và các anh chị khác đã góp ý.