Offline Nhân sự ngày 16/02/2011 tại Hà Nội

Hôm trước tôi có tham dự buổi offline nho nhỏ của anh em Nhân sự Hà Nội.  Va  dây là hình ảnh buổi offline. Buoi of do Ánh Nguyệt chủ trì: Chi tiết tại đây! Nghĩ mãi chưa biết viết bài tổng kế...