Không thích nghe phê bình

Tôi chán cái công ty của tôi lắm rồi. Vì vậy trong lần hội nghị người lao động năm nay, tôi quyết định... phát biểu ý kiến. Đúng như dự tính của tôi, hai tuần lễ sau, trưởng phòng nhân sự mời tôi lên...