Blog Nhân sự bị tấn công bằng hình thức DDos

Hôm nay tựng dưng thấy vào blog rất khó. Cứ vào blog rồi, click link bất kì đều bị đứng site. Không thể hiện nổi nội dung của trang. Sau khi hỏi bên kỹ thuật thì đã rõ. : | Blognhansu.net chính thức ...