_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh

Ai làm Hành chính hẳn biết những công việc này. Nhưng có người chưa biết, đôi khi cả sếp nữa. Cứ có việc gì không biết giao ai là lại giao hành chính nhân sự. Có lẽ các sếp nên nhìn xuối dưới đây để biết hành chính là làm những việc gì.

6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 02 - Quy che cham cong

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM02 Thu moi hop
HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
HC - 07 - Quy dinh tiep khach

HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu

HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop

HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach
HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau

HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin

HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong

HC - 21 - Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
HC - 21 - Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

Hi vọng cả nhà sẽ thấy rõ được việc của Hành chính. Tất nhiên là nó không giới hạn từng này các công việc.

Mong cả nhà ủng hộ (click here).

P/s ngày 9/10/2014: Nhìn vào phần comment thì Cường thấy có nhiều anh chị muốn có bộ tài liệu này. Nhưng rất tiếc là Cường không thể gửi hết cho các anh chị được. Rất mong cả nhà thông cảm. Bộ tài liệu này có được up ở: http://tailieunhansu.com/diendan/f276/ . Anh chị vui lòng click vào link để biết hơn chi tiết.

Update 18/08/2021, đăng ký: miễn phí tài liệu biểu mẫu quy trình hoạt động của phòng hành chính tại đây: http://blognhansu.net.vn/?p=24282

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

89 bình luận về “BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh”

 1. Chào anh! Em sắp đảm vị trí hành chính nhân sự, tổng hợp của một công ty nước ngoài, em chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Em rất mong nhận được sự chia sẻ của anh các tài liệu về quản lý hành chính nhân sự và hành chính tổng hợp, những tài liệu nào có phí mong anh có thể cho em biết và cách thức thanh toán để em có thể nhận được chúng. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ anh!

  Trả lời
 2. Bộ tài liệu trên rất hay và hữu ích cho những người đang làm công tác Hành chính – Nhân sự như em. Nếu được, rất mong anh có thể chia sẻ bộ tài liệu này giúp em qua email: thuyhang.phanvn@gmail.com. Cảm ơn anh rất nhiều.

  Trả lời
 3. Bộ tài liệu này hay quá mình rất thích, hiện tại mình đang được sếp giao cho nhiệm vụ, lập kế hoạch cho công việc P.QTNS năm 2015, bộ tài liệu của bạn nó rất cần cho mình. Bạn có thể chia sẻ cho mình qua đc e mail: thuy160691@gmail.com với nha. Cảm ơn bạn rất nhiếu.

  Trả lời
 4. Các mẹ ơi, mẹ nào đã cho chồng và người thân của mình dùng sản phẩm giải độc phổi nào chưa? Mình có sản phẩm này dùng rất hiệu quả, SP: Lungclinz giúp làm sạch phổi, làm sạch đường hô hấp trong môi trường ô nhiễm và khói bui, đặc biệt người nghiện thuốc lá rất hiệu quả. Các mẹ có nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho người thân thì ủng hộ mình nhé. LH 0986.913.938, các mẹ yên tâm về chất lượng, hàng nhập khẩu từ Mỹ các mẹ nhé

  Trả lời
 5. Dear Mr.Cuong,
  Em mới bước vào lĩnh vực hành chính – nhân sự nên còn thiếu rất nhiều kiến thức.
  Em có đọc các bài viết của Anh. Em cảm thấy rất hay và ý nghĩa.
  Anh có thể share giúp em qua mail: daochanh.92@gmail.com không ak?
  Rất mong nhận được reply từ Anh. Thanks so much

  Trả lời
 6. Bộ tài liệu trên rất hay và hữu ích cho những người đang làm công tác Hành chính – Nhân sự. Em rất mong anh có thể chia sẻ bộ tài liệu này.
  Cảm ơn anh rất nhiều.

  Trả lời
 7. Chào anh, em mới bước chân vào ngành nhân sự và có khá nhiều điều làm em phải bỡ ngỡ. Bộ tài liệu trên thực sự rất hữu ích cho cá nhân em trong thời điểm hiện tại, vì vậy em rất mong anh có thể share cho em bộ tài liệu này.
  Cảm ơn anh nhiều.

  Trả lời
 8. Chào anh Cường, bộ tài liệu này rất hay, e rất cần cho công việc của mình, anh có thể vui lòng share nó cho em qua email:phanhaigiang666889@gmail.com được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều

  Trả lời
 9. Chào anh,
  Sau khi đọc bài a chia sẻ, e thấy bộ tài liệu này vô cùng hữu ích. Đăc biệt với em, đang cần những tài liệu này để hoàn thành được công việc mới đảm nhiệm 1 cách tốt nhất. Rất cảm ơn a về bài viết và hi vọng nhận được sự chia sẻ của anh qua email: nguyenthuong.vcu@gmail.com.
  Em xin chân thành cảm ơn anh 1 lần nữa.

  Trả lời
 10. Anh ơi, cho em xin bộ tài liệu Quản lý Hành chính Nhân sự này được không ạ, em đang rất cần. Cám ơn anh nhiều ạ

  Trả lời
 11. anh oi. em lam ben phong nhan su cua cong ty em dang rat can bo tai lieu nay anh co the gui giup em vao mail cua em voi anh nhe. em cam on anh nhieu a

  Trả lời
 12. Chào anh Cường,
  Bài viết của anh rất hay và đúng mục mình đang cần. Anh có thể vui lòng cho mình xin nội dung chi tiết của các tài liệu này không? (BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh). Nếu được, anh vui lòng gửi vào email của mình tại nguyen.phuonglan289@gmail.com
  Cảm ơn anh nhiều.

  Trả lời
 13. Chào anh Cường! Rất cảm ơn những chia sẻ của anh về công việc hành chính, nó giúp em rất nhiều trong việc quản lý hành chính nhân sự tại công ty. Em mới đảm nhiệm công việc này nên chưa có kinh nghiệm. Anh vui lòng gửi giúp em bộ ” Tài liệu quản trị hành chính” này nhé. Mail của em là: hoangtrangncs@gmail.com.
  Cảm ơn anh rất nhiều!

  Trả lời
 14. Anh Cường ơi. Cũng đã lâu từ bài viết rồi. Giờ em mới tìm hiểu. Hiện em đang muốn học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về hành chính. Chuẩn bị xin việc trong tương lai. Em không học đúng chuyên ngành nên gặp nhiều khó khăn. Mong anh trao đổi thêm và cho em xin bộ tài liệu ạ.
  email của em: tambinhpm@gmail.com.
  em xin chân thành cảm ơn anh.

  Trả lời
 15. Những tài liệu của anh nay em mới được tiếp cận. Hay quá. Em sẽ theo dõi học hỏi để phục vụ công viêc.
  Cảm ơn anh

  Trả lời
 16. Chào Hùng Cường, mình xin tham khảo quy định kiểm soát hàng hóa, phương tiện ra vào cổng và kiểm soát khách ra vào cổng vui lòng gửi cho mình tham khảo. Mình muốn mua bộ tài liệu hiện đang cân nhắc.
  Vui lòng gửi cho mình tham khảo theo email buithuy434@gmail.com.
  Trân trọng

  Trả lời

Trả lời Nguyễn Bảo Ngọc Hủy